UYAP Bilişim Sistemine veri girişi yapan personele yönelik olarak düzenlenen İstatistik ve Veri Girişinin Önemi Hakkında Hizmet İçi Eğitim Programı (27 Nisan- 4 Haziran 2016)

İstatistik ve Veri Girişinin Önemi Hakkında Hizmet İçi Eğitim Programı; Müsteşar Yardımcısı Yüksel KOCAMAN, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay ALBAYRAK, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Servet GÜL, Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim ŞAHİN, Yayın İşleri Daire Başkanı Tülay ÇELEBİ ve Prof. Dr. Ayşen APAYDIN'ın katılımıyla 27 Nisan 2016 tarihinde Ankara Hakimevinde başlamıştır.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Sayın Günay ALBAYRAK konuşmasında;

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesi gereğince adli sicilin tutulması ve adli istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetlerin yürütmesinin, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer aldığını, adli sicil faaliyetiyle; suç ve suçu işleyen kişilerin kayıtlarının tutularak, bu kayıtların mahkeme, savcılık, kamu kurum ve kuruluşları ile gerektiğinde ilgilisinin talebi doğrultusunda özel ve tüzel kişilerin yararlanmasına imkân sağlanmakta olduğunu, bununla birlikte yasal şartları oluşan sicil kayıtlarının da silinerek de kamu hizmeti verildiğini,

Adalet istatistiklerinin temelini, suç niteliğindeki eylemlerin savcılık ve mahkemelere yansıyan sayısal dökümü ile adaletle ilgili diğer başvuru ve davaların sayılabilir kayıtları oluştuğunu, bu verilerin adli ve idari yargı mahkemeleri ile Cumhuriyet savcılıkları ve icra müdürlüklerinden oluşan 7867 birimden UYAP aracılığıyla, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Adli Tıp Kurum Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Noterler Birliği’ne ait veriler söz konusu kurumlardan, yıllık olarak alındığını,

Ayrıca, yıllık olarak alınan ham veri üzerinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü hukukçu ve istatistikçileri tarafından hata analizi yapılarak Resmi İstatistik Programı standardına uygun, kullanılabilir kesinleşmiş istatistikler üretildiğini, bu kapsamda bakanlıkların istatistik taleplerinin değiştiğini, yeni bakanlıkların kurulduğunu ve faaliyetlerinde birçok istatistiki veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve adli sicil ve istatistik birimi için gereken veri girişlerinin giderek daha önemli bir hâl aldığını,

Bakanlığımız Stratejik Planının 3.3 numaralı hedefinde “Adalet İstatistiklerine İlişkin Kapasitenin Güçlendirilmesi” Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisinin 3.6 numaralı hedefinde “Adalet İstatistiklerinin Kalitesinin ve Kapasitesinin Arttırılması” hedefleri kapsamında, sekretarya hizmetleri Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yürütülen Bakanlık İstatistik Çalışma Grubu kurulduğunu belirten Sayın ALBAYRAK, UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişinin sağlanarak kapasitenin arttırılması, bu suretle oluşturulacak veri tabanından güvenilir, yansız, kaliteli, standartlara uygun, kıyaslanabilir, tutarlı ve zamanlı istatistiklerin elde edilebilmesi amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen Veri Ambarı Projesi’nin tamamlanabilmesi için, Genel Müdürlük bünyesinde istatistik alt çalışma gruplarını oluşturarak UYAP Bilişim Sisteminde yer alan savcılık, ceza, denetimli serbestlik, hukuk, adlî tıp, idarî yargı, icra ve personel modüllerine ilişkin değişken belirleme ve buna bağlı kayıt deseni oluşturma çalışmaları büyük oranda tamamlandığını,

Savcılık, ceza, denetimli serbestlik ve hukuk modüllerinin çalışmalarının tamamlanarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teslim edildiğini, söz konusu bu çalışmaların eğitim faaliyeti sırasında yeni ekranlara aktarılmış şekilde tanıtılacağını belirten Sayın ALBAYRAK, yapılan çalışmanın uygulamadan gelen yaklaşık 40 hâkim savcı ile 80 yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi ve diğer unvanlarda personelin görüş ve önerileri alınarak tamamlandığını belirterek, eğitici eğitimi faaliyeti kapsamında; konusunda uzman olduğu ilgili Başsavcılıklarca bildirilen 1110 kişiye 10 grup halinde eğitim vermenin planlandığını,

İfade ederek hizmet içi eğitime katkı sağlayanlara teşekkür edip konuşmasını tamamlanmıştır.