Resmi İstatistik Programı

 Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmaktadır. “Resmi İstatistik Programı 2007-2011” ile Türkiye İstatistik Sistemi’nde programlı döneme geçilmiştir. İkinci Resmi İstatistik Programı 2012-2016 yıllarını kapsamaktadır.

Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenmekte, cevaplayıcı yükü azaltılmakta, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanarak resmi istatistiklere olan güven daha da arttrılmaktadır. Ayrıca, resmi istatistiklerde standardizasyon sağlanmakta, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmektedir.

İkinci program dönemi ile birlikte resmi istatistikler meta veri ve değişken listeleriyle birlikte kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP’te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilmiştir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmaktadır.

Program dönemi için öngörülmemiş, ancak dönem içinde kurum/kuruluşlarca üretilmesine ihtiyaç duyulan istatistiklerin yıllık güncelleme tarihine kadar TÜİK ile işbirliği yapılmak suretiyle resmi istatistik niteliği kazanması sağlanabilir.

 “Resmi İstatistik Programı 2012-2016” hazırlık çalışmaları kapsamında, 40 çalışma grubu oluşturulmuş, bu gruplar tarafından toplam 91 toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılara 155 kurum ve kuruluştan 438 temsilci katılmıştır. Toplantılarda, paydaş kurumlarca üretilen istatistiki bilgilerin mevcut durumu, veri kaynakları, veri derleme yöntemleri, kullanılan sınıflamalar, resmi istatistiklerin hangi kurum tarafından ve ne zaman yayınlanacağının belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantılar sonucunda alınan kararlar çerçevesinde ilgili çalışma grubu üyeleri tarafından hazırlanan raporlar, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek görüş ve önerileri yazılı olarak alınmıştır. Kurum ve kuruluşlardan gelen raporlar doğrultusunda oluşturulan taslak Program, İstatistik Konseyi’nin 26/10/2011 tarihinde yapılan toplantısında görüşülmüştür.TÜİK ve Programda yer alan kurumlarla işbirliği içerisinde hazırlanan, ikinci beş yıllık uygulama dönemini kapsayan “2012-2016 Resmi İstatistik Programı” nın kabul edilmesi; Kalkınma Bakanlığı’nın 21/12/2011 tarih ve 151 sayılı yazısı üzerine Türkiye İstatistik Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından 23/12/2011 tarihinde kararlaştırılmış, 05/01/2013 tarih ve 28164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurumlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Program 2013 yılında Bakanlar Kurulu’nun 2013/5386 karar sayısıyla revize edilmiştir.(*)


SUÇ VE ADALET İSTATİSTİKLERİ KAPSAMI                                                     

Suç ve adalet istatistikleri; polis ve jandarma bölgesi suç istatistikleri, adalet istatistikleri, ceza infaz kurumu istatistikleri ve insan hakları istatistikleri çalışmalarından oluşmaktadır.

Polis ve jandarma bölgesi suç istatistikleri, polisin ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylar ile bu olaylardaki şüpheli ve mağdurlara ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

 Adalet istatistikleri, savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu, Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Noterler Birliğinin çalışmalarına ve adalet personeline ait bilgileri içermektedir.

Ceza infaz kurumu istatistiklerinde, hükümlü, tutuklu, ceza infaz kurumu ve tutukevlerine ilişkin bilgiler ile ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde meydana gelen olaylar ve denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin bilgiler derlenmektedir.

İnsan hakları istatistikleri; insan hakları ihlal iddiası ile ilgili yapılan başvurular, şikâyet konusu kurum, ihlal iddiasında bulunulan haklar ve başvuruyu yapan kişilere ilişkin bilgileri kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye ulaşabilmek için tıklayınız..

(* ResmÎ istatistik programı Resmî İstatistik Portalından alınmıştır.)