Adli Sicil Yönetmeliği

Yönetmelik

             Adalet Bakanlığından:

Adlî Sicil Yönetmeliği

             Amaç ve kapsam
             Madde 1 — Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını kapsayan bu Yönetmeliğin amacı, 25/5/2005 tarihli ve 5352  sayılı  Adlî  Sicil Kanununun uygulanmasındaki  usul ve esaslar ile adlî sicil hizmetlerini yürütecek birimler arasındaki görev ilişkilerini belirlemek, hizmetin yürütülmesinde izlenecek yöntemleri saptamak, uygulamada   işbirliği  ve koordinasyonu sağlamaktır.
             Dayanak
             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 
             Bakan: Adalet Bakanını,
             Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
             Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünü,
             Kanun: 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununu,
             Ceza Fişi (Ek-1): Türk mahkemelerince   verilerek  kesinleşen,  disiplin cezaları, sırf askerî suçlar ve tazyik hapsi ile idarî para cezası dışında kalan ceza mahkûmiyetleri, fer'i cezalar  ve güvenlik tedbirlerinin adlî sicile bildirimi için düzenlenecek  fişi,
             Tâli Karar Fişi (Ek-2): Ceza fişi ile  adlî sicile  bildirilmiş  olan hüküm ve kararlarda değişiklik yapan kararlar ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların bildirileceği fişi,
             Yerine Getirme Fişi (Ek-3): Hürriyeti  bağlayıcı   cezalar ile para  cezalarının infaz edildiğini, fer'i cezalarda, güvenlik  tedbirlerinde sürenin  bittiğini, para  cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiğini bildiren fişi,
             Bilgi İstek Fişi (Ek-4, 5): Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim ve mahkemeler ile kaymakamlıkların adli sicil merkezlerinden bilgi istemek üzere düzenleyecekleri fişi
             ifade eder.
             Merkezî adlî sicil
             Madde 4 — Hakkında Türk  mahkemeleri  veya  yabancı  ülke mahkemeleri  tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancılara ait bütün adlî sicil kayıtları, Genel Müdürlükteki merkezî bilgi işlem sisteminde tutulur. Anılan kayıtların güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve on-line sistemle mahallî adlî sicillere ulaştırılması görevi de merkezi adlî sicil tarafından yerine getirilir.
             Mahallî adlî sicil
             Madde 5 — Mahallî adlî sicil, bulunduğu yer ile gerektiğinde diğer yerlere ait adlî sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezî adlî sicile aktarılması ile merkezî adlî sicilden bilgilerin alınıp ilgili şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir.
             Mahallî adlî sicillerin kurulacağı yerler ile buralara bağlanacak mahallî adlî siciller Genel Müdürlükçe belirlenir. Mahallî  adlî sicillerde merkezi adlî sicille haberleşmeyi  sağlayacak  adlî sicil bilgi işlem sistemleri kurulur.
             Mahallî adlî sicillerde, adlî sicil bilgilerine ait veri girişi ve sorgulama hizmetleri o yer Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki  adlî  sicil müdürlüğü, şeflik veya memurluğunca yürütülür.
             Adlî sicile kaydedilecek bilgilerin gönderileceği makamlar
             Madde 6 — Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.
             Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatı ile verilen mahkûmiyet kararları ve Yargıtayın özel kanun  hükümleri  uyarınca  yaptığı  yargılama sonunda verdiği cezalara dair kesinleşmiş mahkûmiyet kararları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca,
             Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku  bakımından doğurduğu  hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar Cumhuriyet başsavcılıklarınca,
             İlgili yasaları gereği mahkemelerce verilen düşme ve ortadan kaldırma kararları o yer Cumhuriyet başsavcılıklarınca,
             Özel kanunlar gereğince savcılıklar ve mahkemelerce verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve bu kararların ortadan kaldırılmasına ilişkin kararlar ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca,
             doğrudan merkezî adlî sicile gönderilerek kaydedilir.
             Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kararlarla ilgili olarak düzenlenecek ceza ve tâlî karar fişleri, hükmü veren mahkeme tarafından düzenlenerek adlî sicile bildirilmek üzere o yer Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilir.
             Mahkemeler tarafından kararlara uygun olarak düzenlenen ceza ve tâli karar fişleri üç gün içerisinde mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılıkları mahkemelerden gönderilen ceza ve tâli karar fişleri ile kendilerince  düzenlenecek yerine getirme fişlerini üç gün içerisinde, bilgi işlem sistemi kurulmuş ise mahallî adlî sicile, kurulmamış ise, o yerin bağlı bulunduğu ağır ceza merkezindeki mahallî adlî sicile gönderir.
             Askerî mahkemelerden verilip infaz için Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiş mahkûmiyet kararlarına ilişkin ceza veya tâli karar fişleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenerek ilgili makamlara gönderilir.
             Ayrıca özel kanunlar gereğince savcılıklarca ve mahkemelerce verilen erteleme kararlarına ilişkin tâli karar fişleri, üç gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
             Yukarıdaki fıkrada yer alan erteleme kararlarına dair adlî sicil bilgileri, sadece soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler nedeniyle savcılıklar ve mahkemelerce istenildiğinde verilir.
             Adlî sicile kaydedilecek bilgilerin bildirilme usulü
             Madde 7 — Ceza fişleri, kanun yoluna başvurulmaması halinde hüküm ve kararların kesinleştiği, kanun yoluna başvurulması halinde ise, başvurunun üst mahkemece reddi veya hüküm ve kararın onanması üzerine evrakın mahkemeye geldiği tarihte düzenlenir. Temyiz   talebinin  mahkemece   reddi   halinde  ceza   fişi   bir  haftalık sürenin  müracaatsız  geçtiğitarihte düzenlenir.
             Yukarıdaki usuller çerçevesinde tanzim olunacak örneği bu Yönetmeliğe ekli ceza, yerine getirme ve tâli karar fişlerinin mahsus bölümüne tüm kimlik bilgileriyle birlikte, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce merkezi nüfus idaresi sistemi projesi çerçevesinde belirlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yazılması zorunludur.
             Bir hükümle birden fazla kişiler mahkûm edildiği takdirde her kişi için,
             Bir hükümle bir kişi birden fazla suçları nedeniyle mahkûm edildiği takdirde de her suça ait mahkûmiyet için,
             ayrı ayrı bildirme fişi düzenlenir.
             Şartla ertelenen mahkûmiyetlere ait bildirme fişi, şartın tahakkuk ettiğinin mahkemeye bildirilip mahkemece karar verildiği tarihte, şart tahakkuk etmediği takdirde şart için belirlenen sürenin sona erdiği veya cezanın infazının tamamlandığı tarihte düzenlenir.
             Bilgileri eksik veya yanlış olan fişler, eksiklikler giderilip doğru olarak düzenlenmesi için aynen iade edilir. Yeniden doğru olarak düzenlenen bildirme fişleri eskisi ile birlikte adlî sicile gönderilir. Eksik veya yanlış olanlar adlî sicil tarafından imha edilir.
             Usulüne uygun düzenlenerek adlî sicile gönderilen fişlerin derhal adlî sicil sistemine girişi ve transferi yapılır.
             Adlî sicile bildirilmeyecek kararlar
             Madde 8 — Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,  idarî para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmez.
             Adlî sicil bilgileri verilebilecek olanlar
             Madde 9 — Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı ve verileceği merci belirtilmek suretiyle; ilgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilir.
             Taleplerin yazılı olarak yapılması sırasında, adlî sicil bilgisinin niçin istendiğinin belirtilmesi ve nüfus kimlik bilgilerini içeren belgenin dilekçeye eklenmesi; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarınca da kimlik bilgilerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde bildirilmesi zorunludur.
             Yabancı devletler tarafından istenilen adlî  sicil  bilgileri taraf olduğumuz ikili ve çok taraflı sözleşmeler uyarınca, sözleşme olmayan ülkeler için de karşılıklılık esaslarına göre verilir.
             Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler
             Madde 10 — Adlî sicil bilgileri; mahallî adlî sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, asliye mahkemelerinin bulunmadığı ilçelerde kaymakamlıklarca, merkezî adlî sicilde ise Genel Müdürlükçe verilir.
             Mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları adlî sicil bilgilerini, kurulmuş ise mahallî bilgi işlem merkezinden, kurulmamış ise bağlı oldukları ağır ceza bilgi işlem merkezinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içeren örneği bu Yönetmeliğe ekli (Ek-4) bilgi isteme kağıdı düzenleyerek isterler.
             Asliye mahkemeleri bulunmayan ilçelerde ise; kaymakamlıklar, adlî sicil bilgilerini, ilçenin adlî yönden bağlı olduğu ağır ceza bilgi işlem merkezinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içeren örneği bu Yönetmeliğe ekli (Ek-5) bilgi istek fişini düzenleyerek isterler.
             Adlî sicil bilgilerinin silinmesi
             Madde 11 — Adlî sicildeki bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip Genel Müdürlük tarafından silinerek arşiv kaydına alınır.
             Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe re’sen yapılarak kayıtlar arşive alınır.
             İlgilinin ölümü halinde, kişinin ölümünü tevsik eden resmî belgenin Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip adlî sicil kaydı tamamen silinir.
             Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ölüm bilgileri ise nüfus kayıt bilgileri ile birlikte en geç üç gün içinde ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca Genel Müdürlüğe bildirilir.
             Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Genel Müdürlükçe adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.
             Arşiv bilgilerinin istenmesi
             Madde 12 — Arşiv bilgileri;
             Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
             Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında mahkeme, hâkim veya savcılıklar,
             Yetkili seçim kurulları,
             Madde metinlerinde "affa uğramış olsalar bile" ibaresi bulunan kanunlarda belirtilen suçlara ilişkin bilgiler özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
             tarafından istenebilir.
             Kanunda açıkça belirtilmediği takdirde, kişi hakkında alınacak bir karar veya yapılacak bir işlemle ilgili olarak, bir yakınının adlî sicil ve arşiv kayıtları istenemez ve bu bilgiler, kişiyi herhangi bir haktan yoksun bırakmak için dayanak olarak kullanılamaz.
             Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere mahkeme, hâkim veya savcılıklarca istenebilir.
             Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
             Madde 13 — Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle, tamamen silinir.
             Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın, tamamen silinir.
             Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
             Bu hallerde silme işlemi, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan’ın onayı ile kurulan komisyonca re’sen yapılır.
             Adlî sicil bilgilerinin sınırlı olarak verilebileceği haller
             Madde 14 — Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere mahkeme, hâkim veya savcılıklara talep halinde verilir.
             Haklarında özel kanun hükümleri uygulanmak suretiyle koruma tedbirlerinden yararlanarak kimlikleri değiştirilen bazı suç faillerinin yeni kimlikleri adlî sicil kayıtlarına işlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
             Koruma tedbirlerinden yararlanarak kimlikleri değiştirilenleri merkezi adlî sicile bildirmekle görevli makamlar, bu kişilerin eski kimlikleri ile yeni kimliklerini ve varsa haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarını birlikte gönderir. Bu kişilere ait adlî sicil bilgileri de ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler sebebi ile mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet başsavcılıkları, askerî savcılıklar veya yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde yeni kimlikleri ile bildirilir.
             Adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yetkisi verilmesi
             Madde 15 — Bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında adlî sicil ve arşiv kayıtlarında,
             Mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet başsavcılığı ve askerî savcılık doğrudan,
             Kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşları Bakan’ın onayı ile
             sorgulama yapabilirler.
             Sorgulamanın usul ve esasları Bakanlık ile sorgulama talep eden kuruluşlar arasında yapılacak protokolle belirlenir.
             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
             Madde 16 — 13/11/1991 tarihli ve 21050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
CEZA   FİŞİ                                                                                                                                                Ek-1

                              

T. C.
………………………………                                                                                                             Sayı  : ……./….….
Cumhuriyet  Başsavcılığı                                                                                                                Tarih : .…/..…/…..
 
 A)     KİMLİK  BİLGİLERİ
 
T.C. Kimlik  Numarası  :
                     
 
  1. SOYADI   
  2. ADI   
  3. BABA  ADI  
  4. ANA  ADI  
  5. DOĞUM  TARİHİ ( gün, ay, yıl ) …../…../…….. 
  6. DOĞUM  YERİ ( il ve ilçe )   
  7. NÜFUSA  KAYITLI  OLDUĞU  YER     ( il ve ilçe )    
 
B) VERİLEN  CEZAYA  AİT  BİLGİLER
  8. SUÇ  TARİHİ …../…../…….. 
  9. KARARI  VEREN  MAHKEME   
10. KARARIN  TARİH  VE  NUMARASI …../…../……..      ESAS …….   KARAR ….…. 
11. KARARIN  KESİNLEŞME  TARİHİ …../…../…….. 
12. UYGULANAN  KANUN  VE  MADDESİ   
13. VERİLEN  CEZA   
 
            Bu Ceza Fişi; 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu ile Yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve süresi içinde gönderilmiştir.
                Resmî  mühür                                                                          Resmî  mühür  ve

            Hakimin  imzası                                                                         C. Savcısının  imzası

             …./…./……                                                                               …./…./………
 

TÂLİ   KARAR   FİŞİ                                                                                Ek-2
 
T. C.
………………………………                                                                                                             Sayı  : ……./….….
Cumhuriyet  Başsavcılığı                                                                                                                Tarih : .…/..…/…..
 
A)     KİMLİK  BİLGİLERİ
 
T.C. Kimlik  Numarası  :
                     
 
  1. SOYADI   
  2. ADI  
  3. BABA  ADI  
  4. ANA  ADI  
  5. DOĞUM  TARİHİ ( gün, ay, yıl ) …../…../…….. 
  6. DOĞUM  YERİ ( il ve ilçe )  
  7. NÜFUSA  KAYITLI  OLDUĞU  YER
     ( il ve ilçe )
 
 
 
B) TÂLİ KARAR KONUSU EDİLEN SUÇ VEYA SUÇLAR HAKKINDAKİ  BİLGİLER
  8. SUÇ  TARİH (LERİ) a)…../…../.….   b) …../…../…..   c) …../…../…..
 
  9. ASIL KARARI  VEREN  MAHKEME(LER) İLE KARAR(LAR)IN TARİH VE NUMARASI
 
      MAHKEME(LER)                      TARİH(LER)                    ESAS NO.                  KARAR NO.
a) ………………………………..    …../…../……..            ……………………     …………………..
b) ………………………………..    …../…../……..            ……………………     …………………..
c) ………………………………..    …../…../……..            ……………………     …………………..
10. ASIL  KARARDA  UYGULANAN  KANUN  VE  MADDELER
a)       ………………………………….………………………………………………..…………………..
b)…………………………………….………………………………………………..………………...
c) ………………………………………………………………………………………………………..
11. ASIL  KARAR(LAR)DA  UYGULANAN  CEZA(LAR) VE GÜVENLİK  TEDBİRLERİ
a)       ………………………………….………………………………………………..…………………..
b)…………………………………….………………………………………………..………………...
c) ………………………………………………………………………………………………………..
 
C)  TÂLİ  KARAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
12. TÂLİ  KARARI  VEREN  MAHKEME  
 
13. TÂLİ  KARARIN  T. VE NUMARASI ….../….../……..        
14. TÂLİ  KARARIN  NİTELİĞİ
 
 
 
15. TÂLİ  KARARLA  HÜKÜMLÜNÜN
      SALIVERİLDİĞİ  TARİH
……/……/……
 
 
            Bu Tâli  Karar  Fişi ; 5352 sayılı  Adlî  Sicil  Kanunu ile  Yönetmelikte  yer  alan
esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve süresi içinde gönderilmiştir.
 
Resmî  mühür                                                                                       Resmî  mühür  ve

            Hakimin  imzası                                                                                      C. Savcısının  imzası

                  …./…./……                                                                                            …./…./………
 

 

 

YERİNE  GETİRME  FİŞİ                                                                        Ek-3

 
 
T. C.
………………………………                                                                         Sayı  : ……./….….
Cumhuriyet  Başsavcılığı                                                                                Tarih : .…/..…/…..
 
 
A)     KİMLİK  BİLGİLERİ
 
T.C. Kimlik  Numarası  :
                     
 
  1. SOYADI  
 
  2. ADI  
 
  3. BABA  ADI  
 
  4. ANA  ADI  
 
  5. DOĞUM  TARİHİ ( gün, ay, yıl ) …../…../……..
 
  6. DOĞUM  YERİ ( il ve ilçe )  
 
  7. NÜFUSA  KAYITLI  OLDUĞU  YER
     ( il ve ilçe )
 
 
 
B) YERİNE  GETİRİLEN  CEZAYA  AİT  BİLGİLER
  8. SUÇ  TARİHİ …../…../……..
 
  9. KARARI  VEREN  MAHKEME  
 
10. KARARIN  TARİH  VE  NUMARASI …../…../……..      ESAS …….   KARAR ….….
 
11. YERİNE  GETİRME  TARİHİ …../…../……..
 
12. UYGULANAN  KANUN  VE  MADDESİ  
 
 
13. YERİNE  GETİRİLEN  CEZA  
 
 
 
            Bu Yerine Getirme Fişi; 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu ile Yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve süresi içinde gönderilmiştir.
 
 
 
                                                                                                 Resmî  mühür  ve

                                                                                              C. Savcısının  imzası

 

BİLGİ  İSTEK  FİŞİ                                                            Ek-4

 
 
T. C.
………………………………                                                             Sayı  : ……./….….
Cumhuriyet  Başsavcılığı                                                                  Tarih : .…/..…/…..
 
 
 
 
……………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE
 
   ……………..
 
 
 
Aşağıda açık kimliği belirtilen ilgili hakkında adlî sicil kaydı olup, olmadığının bildirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.
 
 
 

Resmî  mühür,  imza

 
 
Hakkında  Bilgi  İstenen  İlgilinin ;
 
T.C. Kimlik  Numarası  :
                     
 
  1. SOYADI  
 
  2. ADI  
 
  3. BABA  ADI  
 
  4. ANA  ADI  
 
  5. DOĞUM  TARİHİ ( gün, ay, yıl ) …../…../……..
 
  6. DOĞUM  YERİ ( il ve ilçe )  
 
  7. NÜFUSA  KAYITLI  OLDUĞU  YER
     ( il ve ilçe )
 
 
 
 

 

BİLGİ  İSTEK  FİŞİ                                                            Ek-5

(KAYMAKAMLIKLAR İÇİN)


T. C.
………………………………                                                          Sayı  : ……./….….
KAYMAKAMLIĞI                                                                         Tarih : .…/..…/…..
…………………. CUMHURİYET  BAŞSAVCILIĞINA


Aşağıda açık kimliği belirtilen ilgili hakkında adlî sicil kaydı olup, olmadığının bildirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

 

Resmî  mühür,  imza

                                                                                                                KAYMAKAM

Hakkında  Bilgi  İstenen  İlgilinin ;

T.C. Kimlik  Numarası  :
                     
 
  1. SOYADI
 
  2. ADI
 
  3. BABA  ADI
 
  4. ANA  ADI
 
  5. DOĞUM  TARİHİ ( gün, ay, yıl ) …../…../……..
 
  6. DOĞUM  YERİ ( il ve ilçe )
 
  7. NÜFUSA  KAYITLI  OLDUĞU  YER
     ( il ve ilçe )


 
 
VERİLECEĞİ YER/TALEP NEDENİ