Adli İstatistik Çalışmaları

GÖREV VE YETKİ
Genel Müdürlüğümüz, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 44 üncü maddesinde "Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmekle" ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca Resmî İstatistik Programına göre suç ve adalet istatistiklerini tutmak ve yayımlamakla görevlidir.

ADLİ İSTATİSTİK ÜRETİMİNDEKİ AMAÇ

 • Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanındaki kaynaklardan uluslararası standartlarda istatistik üretmek ve işlemek,
 • Yargıdaki davaların seyrini, suç ve suçluluk hareketlerini ve ülke genelindeki dağılımını izlemek,
 • Yargıda etkinliği artırmak,
 • Karar alıcıların, araştırmacıların ve diğer ulusal ve uluslararası kullanıcıların beklentilerini karşılayacak biçimde tarafsız olarak adlî istatistik sunmak,
 • Elde edilen bu bilgilerden politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

İSTATİSTİK ÜRETİMİNDE BENİMSEDİĞİMİZ İLKELER
 • Kalite
 • Güvenilirlik
 • Zamanlılık
 • Güncellik
 • Meslekî Uzmanlık
 • Tarafsızlık ve Şeffaflık
 • Kişisel Verilerde Gizlilik
 • Veri Sağlayıcılarına ve Kullanıcılarına Odaklılık

VERİ ÜRETİLEN KAYNAKLAR
Adalet Bakanlığı ilgili birimleri ile görev ve sorumluluk alanına giren tüm savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri verilerinin yanında;
       
      Paydaş Kurumlar Olan;
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu
 • Yüksek Hakem Kurulu
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay Başkanlığı
 • Danıştay Başkanlığı
 • Türkiye Noterler Birliği
 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Türkiye Barolar Birliği
birimlerine ait bilgileri içeren idarî kayıtlardan Adalet İstatistikleri üretilmektedir.

DERLEME YÖNTEMİ VE SIKLIĞI
Yıllık veriler 1982-2008 yılları arasında kağıt ortamında, 2009 yılından itibaren ise veriler Ulusal Yargı Ağı (UYAP) ortamından tutulan kayıtlardan üretilmektedir.

İSTATİSTİK ÜRETİM AŞAMALARISAKLAMA YÖNTEMİ
Veri üretilen kaynaklarımızdan savcılık, mahkeme ve icra müdürlüklerine ilişkin veriler adli istatistik veri tabanında tutulmaktadır.
Paydaş kurumlardan derlenen veriler ise elektronik ortamda arşivlenmektedir.


ULUSAL VE ULUSLARARASI İSTATİSTİK VERİ TALEBİ    VERİ PAYLAŞILAN KURUMLAR
 • Adalet Bakanlığı (Bakanlığımız birimleri)
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)  
 • Ulusal ve uluslararası diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler.
YAYIN ŞEKLİ
 • Kitap
 • Bülten
 • Elektronik ortam
YAYINLAR
 • Adalet İstatistikleri (Resmî İstatistik Programına göre Türkçe ve İngilizce dillerinde)
 • Adli İstatistikler (Hizmete Özel)  
 • Gündem oluşturan konulara ilişkin özel istatistik kitap/kitapçık çalışmaları 
 • Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri Haber Bülteni
 • Adalet İstatistikleri Haber Bülteni 
 • Web Sitesi
 • CD
FAALİYETLERİMİZ
 • Ulusal ve uluslararası kurum kuruluş ve kişilerin istatistik taleplerine göre yapılan değişken belirleme ve buna bağlı kayıt deseni oluşturma çalışmaları ile teknik alt yapıyı geliştirme çalışmaları sonucunda Adli Veri Bankası oluşturulmuştur.
 • Genel Müdürlüğümüzce IPA II döneminde kabul edilen “Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması için Teknik Destek”  projesi ile yapılan Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin artırılması ve teknik alt yapısının geliştirilmesi çalışmaları sonucunda Adli Veri Bankası revize edilmiş olup detaylı ve anlık istatistik üretilebilir duruma gelinmiştir.
 • Adli istatistiklerin üretilmesine kaynak teşkil edilen verilerin UYAP’a doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesini sağlamaya yönelik, temel uygulama ilkelerinin belirlenmesi ve yaşanan sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla 14/06/2017 tarihli Bakan Olur’u ile ‘‘Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu’’ kurulmuş olup, Kurul kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.
 • Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığında hâkim ve savcı adaylarına yönelik “Adlî istatistik nedir, neden önemlidir, veri girişinin doğru istatistik elde etme hususundaki önemi” konularında eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal ve uluslararası diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istatistikî bilgi talepleri karşılanmaktadır.