Adli Sicil Hizmetleri

ADLÎ SİCİL HİZMETLERİ

GÖREVLER 
                                                                                                                            

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 44. maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüze verilen görevler, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Adli Sicil Yönetmeliği ile sair ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

İLKELER                                                                                                                                  

 • Gizlilik
 • Güncellik
 • Güvenilirlik
 • Zamanlılık
 • Tarafsızlık ve Şeffaflık
AMAÇ                                                                                                                                     

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesi.

HİZMETLER   
                                                                                                                       
 • Adlî sicil, merkezî ve mahallî adlî sicil şeklinde yapılandırılmış olup; adlî sicil bilgileri mahallinden bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben Genel Müdürlüğümüzdeki merkezî adlî sicilde tutulmaktadır. Merkezî adlî sicil, adlî sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahallî adlî sicillere ulaştırılmasıyla; mahallî adlî sicil ise, bulunduğu yer ile gerektiğinde diğer yerlere ait adlî sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezî adlî sicile aktarılması ve merkezî adlî sicilden bilgilerin alınıp ilgili şahıs ve kurumlara iletilmesiyle görevlidir.
 
 • Yabancı ülke mahkemelerince Türk vatandaşları hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerine istinaden düzenlenen bildirim fişleri, Genel Müdürlüğümüzce tercüme edilerek Adlî Sicil Mevzuatı çerçevesinde gerektiği durumlarda kayıtların adlî sicil sistemine girişi yapılmaktadır.
   
 • Adlî sicil ve/veya arşiv kaydında yer almasına rağmen, mevzuat değişikliği ile suç olmaktan çıkartılan veya cezası idari para cezasına dönüşen eylemlere ilişkin mevcut kayıtların silinmesi için gerekirse yazılım geliştirilerek veritabanındaki tüm kayıtlar içinden bu bilgilerin çekilmesi sağlanarak, görevli tetkik hâkimleri tarafından incelenmekte, komisyon denetimi sonrasında alınan kararların uygulanmasının doğruluğu da yeniden kontrol edilerek, kayıtlar toplu silme yöntemi ile silinmektedir. 
   
 • Adlî Sicil Bilgi Sisteminde tutulan kayıtların adlî sicil kaydından çıkartılması, arşiv kaydına alınması ve arşiv kaydından silinmesine dair yetki ve görev, 5352 sayılı Kanunda 6290 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, mahkemelerden alınarak tamamen Genel Müdürlüğümüze verilmiş bulunmakta; bu işlemler anılan Kanunun 9, 12, 14 ve geçici 2. maddelerinde yer alan hükümlere göre yapılmaktadır. Kayıtlara ilişkin silme, talep üzerine veya re’sen ya da toplu silme usulüyle, Genel Müdürlüğümüzde görevli tetkik hâkimleri tarafından incelenerek komisyona sunulmaktadır. Adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işlemleri, 5352 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Bakan onayı ile üç hâkimden oluşturulan komisyon tarafından yürütülmektedir.
 
 • Kayıtlar, görevli tetkik hâkimleri ve komisyon tarafından; suç tarihi, uygulanan kanun maddesi, karar tarihi, mahkûm olunan ceza veya tedbirin yerine getirilme tarihi, mahkûmiyet türü, şahsın yaşı ve diğer kayıtları, yasaklanmış hakların geri verilmesine dair karar alınıp alınmadığı, Anayasa ve özel kanunlardaki hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler ile yapılan kanun değişiklikleri gibi bir çok kriter göz önünde bulundurularak değerlendirlimektedir.
 
 • Mahkemelerce mevzuata aykırı olarak verildiği düşünülen kararlara karşı, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından yasal gereğinin takdiri ve kanun yollarına başvurulması istenmekte, gerektiğinde bu kararlara karşı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden yasal gereğinin takdir ve ifası hususunda talepte bulunulmaktadır.
   
 • Adlî sicil kayıtlarının tutulması veya silinmesine ilişkin Genel Müdürlüğümüz işlemleri nedeniyle Bakanlığımıza karşı açılan davalarda, savunmaya esas görüş hazırlanmakta, verilen kararlara ilişkin kanun yollarına başvuru hususunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
   
 • Yabancı ülke mahkemelerince Türk vatandaşları hakkında verilen mahkûmiyet kararlarına istinaden oluşturulan kayıtlara ilişkin olarak, talep hâlinde mahkemelere doğru bilginin verilmesini teminen, talebe konu şahıs ile kayda konu şahsın aynı kişiler olup olmadığı titizlikle incelenmek suretiyle mahkemelere bilgi verilmekte, istenmesi hâlinde ilgili kayıtların tercümesi yapılarak gönderilmektedir.
   
 • Şahısların, yabancı ülke mahkemelerince verilen mahkûmiyet kararlarına istinaden oluşturulan kayıtların kendilerine ait olmadığına ilişkin iddiaları değerlendirilerek, gerektiğinde kararı veren mahkemeden bu kararların temini için diplomatik kanallardan yazışma gerçekleştirilmekte, temin edilen bilgiler doğrultusunda gerekirse kayıtlar düzeltilmektedir.
 
 • Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin 22. maddesinde yer alan hüküm gereği, Türkiye'de suç işlemiş yabancılar hakkında verilmiş kesinleşmiş mahkûmiyete ait kararlar ve bildirim fişleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla iletilmektedir.
   
 • 5352 sayılı Kanunun 13. maddesine 6353 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrada, kamu kurum ve kuruluşlarının, mevzuatın adlî sicil ve arşiv kaydı alınmasını öngördüğü hâllerde, Adalet Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kişiler hakkında adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabileceği, aynı şekilde gerçek kişilerin de kendileriyle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ve güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilecekleri, sonucunu fizikî veya elektronik ortamda merciine verebilecekleri hükme bağlanmış olup, kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanarak ihtiyaçlarına uygun şekilde kendi web servisleri üzerinden adlî bilgi sistemine bağlantıları sağlanarak adlî sicil kaydı sorgulama imkânı verilmektedir. 
   
 • Vatandaşların doğrudan adlî sicil kayıtlarına ulaşımını sağlamak amacıyla, TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan "Adlî Sicil Bilgilerinin e-Devlet Kapısından Sunulmasına İlişkin Hizmet Entegrasyonu Protokolü", 05.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Protokolle, 5352 sayılı Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda, e-Devlet kapısı üzerinden güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde mevzuata uygun olarak kendilerine ait adlî sicil kayıtlarında sorgulama yapma ve adlî sicil belgesi alma imkânı sunulmuştur.
 •  
 • e-Devlet kapısından alınan adlî sicil belgeleri üzerindeki barkod numarası ve T.C. Kimlik Numarası "https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-belge-doğrulama" adresine girildiğinde, ibraz edilen belgenin Adlî Sicil Bilgi Sistemindeki aslı görüntülenerek doğrulanabilmektedir.
 
 • Genel Müdürlüğümüzce başlatılan çalışma kapsamında; adlî sicil kaydı bulunmayan vatandaşlara 2013 yılı Haziran ayından itibaren e-Devlet üzerinden İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere toplam 4 dilde adlî sicil ve arşiv kaydı alabilme imkânı sağlanmıştır.
 
 • İhtiyaçlar gözönünde bulundurularak 27.12.2017 tarihinden itibaren adli sicil/arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlara İspanyolca ve Felemenkçe, 17.09.2018 tarihinden itibaren de Danca ve Portekizce dil seçenekleri eklenerek 8 yabancı dilde sorgulama sonucu e-Devlet üzerinden verilmiştir. 08.07.2019 tarihinden itibaren konsolosluk.net aracılığıyla yurtdışı büyükelçiliklerimizden ve konsolusluklarımızdan da aynı hizmet verilmesi sağlanmıştır.
 
 • Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi (ASBS)’nin devreye alınmasıyla birlikte adli sicil kaydı olan olmayan ayrımı yapılmaksızın vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden ve yurtdışı temsilciliklerimizden ise konsolosluk.net aracılığıyla İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinde olmak üzere, toplam 19 yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonucu alması sağlanmıştır.

 
 • Genel Müdürlüğümüze adlî sicil kayıtlarına yönelik talepleri kapsayan başvuru ve yazılar; bizzat veya posta, faks, CİMER, şahıslar, mahkeme ve savcılıklar, Konsolosluklar, kurum ve kuruluşlar vb. tarafından intikal etmektedir.
 
 •  18.08.2022 tarihi itibariyle adli sicil kaydı bulunan vatandaşlar e-Devlet üzerinden adli sicil silme-düzeltme talebinde bulunarak başvurularının hangi aşamada olduğunu da takip edilebilme imkanı sağlanmıştır.
   
   
 • 592 ağır ceza ve Cumhuriyet başsavcılığında adlî sicil birimleri; mahkeme ve savcılık birimlerine, kaymakamlıklara, yurtdışı temsilciliklerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve e-Devlet kapısından vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
   
 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca liste halinde sunulan ve çok sayıda kişiye ilişkin istenilen adlî sicil sorgulama sonuçları disket veya CD ile en seri şekilde karşılanmaktadır.