Adli İstatistik Çalışmaları

GÖREVLER                                                                                                                             

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 44. maddesi uyarınca, “Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistikî bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek”  görevi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Ayrıca 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde de 2012-2016 yıllarını içeren Resmî İstatistik Programına göre adalet istatistiklerini toplama ve yayınlama yetkisi Genel Müdürlüğümüzde bulunmaktadır.

İLKELER                                                                                                                                  

 • Kalite
 • Güvenilirlik
 • Zamanlılık
 • Güncellik
 • Meslekî Uzmanlık
 • Tarafsızlık ve Şeffaflık
 • Kişisel Verilerde Gizlilik
 • Veri Sağlayıcılarına ve Kullanıcılarına Odaklılık

AMAÇ                                                                                                                                     

 • Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanındaki kaynaklardan uluslararası standartlarda veri üretmek ve işlemek,
 • Yargıdaki davaların seyrini, suç ve suçluluk hareketlerini ve ülke genelindeki dağılımını izlemek,
 • Yargıda etkinliği artırmak,
 • Karar alıcıların, araştırmacıların ve diğer ulusal ve uluslararası kullanıcıların beklentilerini karşılayacak biçimde tarafsız olarak adlî istatistik sunmak,
 • Elde edilen bu bilgilerden politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

VERİ ÜRETİLEN KAYNAKLAR                                                                                 

Adalet Bakanlığının görev ve sorumluluk alanına giren tüm savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri verileri ile,

Paydaş kurumlar olan;
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Hâkimler ve Savcılar Kurulu
 • Yüksek Hakem Kurulu
 • Türkiye Noterler Birliği
 • Adli Tıp Kurumu
  birimlerine ait bilgileri içeren idarî kayıtlardan Adalet İstatistikleri üretilmektedir.

DERLEME YÖNTEMİ VE SIKLIĞI                                                                                      

 • Yıllık veriler 1982-2008 yılları arasında kağıt ortamında, 2009 yılından itibaren ise veriler Ulusal Yargı Ağı (UYAP) ortamından tutulan kayıtlardan,
 • Üçer aylık periyotlarla kağıt ortamında,

üretilmektedir.

VERİ DERLEME SÜRECİ                                                                                                    

 

SAKLAMA YÖNTEMİ                                                                                                         

 • Veri üretilen kaynaklarımızdan savcılık, mahkeme ve icra müdürlüklerine ilişkin veriler adlî istatistik veri tabanında tutulmaktadır.
   
 • Paydaş kurumlardan derlenen veriler ise elektronik ortamda arşivlenmektedir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İSTATİSTİK VERİ TALEBİ                                               

 

VERİ PAYLAŞILAN KURUMLAR                                                                                      

 • Adalet Bakanlığı(Bakanlığımız birimleri)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
   
 • Ulusal ve uluslararası diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler

YAYIN ŞEKLİ                                                                                                                       

 • Kitap
 • Bülten 
   
 • Elektronik ortam

YAYINLAR                                                                                                                            

 • Adalet İstatistikleri (Resmî İstatistik Programına göre Türkçe ve İngilizce olarak yıllık hazırlanan)
 • Adlî İstatistikler (Hizmete Özel) 
   
 • Seçilen konulara ilişkin özel istatistik kitap/kitapçık çalışmaları
   
 • Adalet İstatistikleri Haber Bülteni
   
 • Web Sitesi
   
 • CD

YÜRÜTÜLEN EĞİTİM PROGRAMLARI                                                                          

 • Adlî birimlerde veri girişi yapan personele veri girişi ve istatistiğin önemi konusunda farkındalık eğitimleri,
 • Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığında hâkim ve savcı adaylarına yönelik “Adlî istatistik nedir, neden önemlidir, veri girişinin doğru istatistik elde etme hususundaki önemi” konularında eğitim seminerleri,

verilmektedir.

 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE GELİŞTİRİLEN PROJELER                                        

 • Genel Müdürlüğümüzce alanında uzman kişilerden (hukukçu, istatistikçi, akademisyen, alan Uzmanı v.s.)  oluşturulan İstatistik çalışma grubunca değişken/kayıt  deseni belirleme çalışmaları ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen Veri Ambarı Projesine katkı sağlanmaktadır.
   
 • Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî Yardım Aracı IPA II. Dönem (2014-2020) proje teklifleri kapsamında, UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişi sağlanarak adlî istatistik kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması ve Avrupa Birliği standartlarına uygun hâle getirilmesi projesi kabul edilmiş olup, 2016 yılı itibarıyla başlatılacaktır.
 • 2017  yılı ve devamı için IPA II kapsamında adlî sicil veri tabanında tutulan kayıtlardan etkin ve hızlı istatistik üretmek amacıyla verilerin dönüştürülmesine ilişkin proje önerisi sunulmuştur.