MAHKEME TALEPLERİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlıktan yararlanması dolayısıyla şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında verilen kararlara ilişkin bilgiler adlî sicile kaydedilecek bilgilerden midir?

      5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi uyarınca bu kararlara ilişkin bilgiler, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi hâlinde verilmek üzere bu kararlar mahsus sicile kaydedilirler. Bu kayıtlar, ancak ''mahkeme-savcılık'' sorgu türünde görülebilen, diğer sorgu türlerinde görülmeyen niteliktedir.

18 yaşından küçükler hakkında verilen mahkûmiyet kararlarına ilişkin bilgiler adlî sicil kaydında yer alır mı?

      5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 10. maddesindeki; "Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir." hükmü gereğince, bu kararlara istinaden oluşturulan kayıtlar mahsus sicile kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak ''mahkeme-savcılık'' sorgu türünde görülebilen, diğer sorgu türlerinde görülmeyen niteliktedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6352 sayılı Kanunun 84. maddesiyle değişik 168. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararlara ilişkin düzenlenen tâli karar fişlerinde yer alması gereken hususlar nelerdir ve bu fişlerin girişi nasıl yapılmalıdır?

      Tâli karar fişlerinin 15 numaralı “Tâli Kararın Niteliği” bölümüne sadece "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" yazılmalı, ancak açıklama kısmına “5237 SA 168/5” yazılarak, veri girişinin de 09/10/2008 tarihli ve 141 sayılı Genelgemiz ile 19/11/2012 tarihli ve 2012/24429/29733 sayılı Genel Yazımız gereğince ağır ceza merkezlerindeki adlî sicil birimlerince sağlanması gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçükler hakkında düzenlenen tâli karar fişleri, veri girişleri yapılmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6545 sayılı Kanunun 68. maddesiyle değişik 191. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen ''Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi'' kararına ilişkin düzenlenen tâli karar fişleri hangi birim tarafından girilmelidir?

       Tâli karar fişlerinin 15 numaralı “Tâli Kararın Niteliği” bölümüne sadece "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" yazılmalı, ancak açıklama kısmına “5237 SA 191/2” yazılarak, veri girişinin de 09/10/2008 tarihli ve 141 sayılı Genelgemiz ile 19/11/2012 tarihli ve 2012/24429/29733 sayılı Genel Yazımız gereğince ağır ceza merkezlerindeki adlî sicil birimlerince sağlanması gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçükler hakkında düzenlenen tâli karar fişleri, veri girişi yapılmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararlara istinaden düzenlenen tâli karar fişlerinin veri girişi hangi birim tarafından yapılmalıdır?

      Söz konusu tâli karar fişlerinin veri girişinin, 09/10/2008 tarihli ve 141 sayılı Genelgemiz ile 19/11/2012 tarihli ve 2012/24429/29733 sayılı Genel Yazımız gereğince ağır ceza merkezlerindeki adlî sicil birimlerince sağlanması gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçükler hakkında düzenlenen tâli karar fişleri, veri girişi yapılmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlere ilişkin tâli karar fişi düzenlenerek adlî sicile girişi gerekli midir?

      5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince verilen kararlara ilişkin bilgilerin, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 4. maddesi gereğince adlî sicile kaydedilecek bilgi vasfı taşımaması nedeniyle bu kararlara istinaden adlî sicile veri girişi yapılması amacıyla tâli karar fişi düzenlenmez.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 32. maddesi ile 57. maddesinin birinci fıkrası uyarınca akıl hastalığı nedeniyle hükmolunan güvenlik tedbirlerine ilişkin ne tür bir fiş düzenlenmeli ve hangi birim tarafından girilmelidir?

      5237 sayılı Kanunun 32. maddesi ile 57. maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen kararlara ilişkin 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 4 üncü maddesinin (k) fıkrası uyarınca ceza bildirme fişi düzenlenerek veri girişi mahallî adlî sicil birimince yapılmalıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ertelenen hürriyeti bağlayıcı cezalar hakkında, aynı Kanunun 51. maddesinin yedinci fıkrası gereğince verilen aynen infaz kararlarına ilişkin ne tür fiş düzenlenmeli ve hangi birim tarafından girişi yapılmalıdır?

      5237 sayılı Kanunun 51. maddesinin yedinci fıkrası gereğince verilen aynen infaz kararlarına ilişkin tâli karar fişi düzenlenerek (asıl karara dair bilgilerin tâli karar fişinin 9-10-11 ve 12.bölümlerine, aynen infaza ilişkin verilen karara ait bilgilerin ise 13-14 ve 15.bölüme yazılarak) veri girişi, 01/01/2006 tarihli ve 54 sayılı Genelgemiz ve 19/11/2012 tarihli ve 2012/24429/29733 sayılı Genel Yazımız gereğince ağır ceza merkezlerindeki adlî sicil birimince sağlanmalıdır.

Koşullu salıverilme kararının geri alınması (şartla tahliyenin geri alınması) kararlarına ilişkin fiş düzenlenerek, adlî sicil kayıtlarına intikali sağlanmalı mıdır?

       5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 4/1-a,4 hükmü uyarınca şartla tahliyenimn geri alınmasına ilişkin kararlara istinaden oluşturulacak tâli karar fişi (asıl karar dair bilgilerin tâli karar fişinin 8-9-10 ve 11. bölümlerine, şartla tahliyenin geri alınmasına dair verilen karara ilişkin bilgilerin de, 12-13 ve 14. bölümlerine yazılması suretiyle düzenlenmeli), veri girişi 19/11/2012 tarihli ve 2012/24429/29733 sayılı Genel Yazımız gereğince ağır ceza merkezlerindeki adlî sicil birimlerince sağlanmalıdır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin onbirinci fıkrası gereğince hükmün açıklanmasına karar verilmesi hâlinde, adlî sicil kaydına ilişkin yapılacak işlem ve düzenlenecek fişler nelerdir?

      5271 sayılı Kanunun 231/11 hükmü uyarınca açıklanan hüküm kesinleştiğinde, hükme istinaden düzenlenecek ceza fişinin veri girişi ağır ceza merkezlerindeki adlî sicil birimlerince yapılmalı ve daha önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına istinaden mahsus sicile tesis edilmiş olan kayıtlara ilişkin işlem yapılmak üzere hükmün açıklandığına ilişkin bilgileri içeren tâli karar fişi de kesinleşmiş karar sureti ile birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

İnfazın durdurulması kararlarına ilişkin fiş düzenlenerek adlî sicil kayıtlarına intikali sağlanmalı mıdır?

      İnfazın durdurulmasına dair kararların ve düzenlenecek tâli karar fişinin, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 4. maddesinde tadadî olarak sayılan adlî sicile kaydedilecek bilgi vasfı olmadığından, Genel Müdürlüğümüze gönderilmemesi gerekmektedir. Ancak infazın durdurulması kararı, mahkûmiyet kararının usulsüz tebligat nedeniyle usule uygun kesinleştirilmemesi veya süresinde temyiz edilmiş olması ya da eski hâle getirme kararı nedeniyle verilmiş ise, buna ilişkin ek karar ile tâli karar fişi kayıtlarda yapılacak işleme esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51. maddesine göre erteli hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz edilmiş sayılmasına dair kararlara ilişkin ne tür fiş düzenlenmelidir?

      5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51. maddesi gereğince ertelenen hürriyeti bağlayıcı ceza, denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde infaz edilmiş sayılacağından, 22/01/2008 tarihli ve 140 sayılı Genelgemiz de nazara alınarak, koşulları oluşmuş ise yerine getirme fişi düzenlenerek veri girişinin mahallî adli sicil birimince temini suretiyle kayıtlara intikali sağlanmalıdır.

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesi gereğince hükmedilen yasaklanmış hakların geri verilmesi kararlarına ilişkin bildirme fişi düzenlenmeli midir?

      Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararları kesinleştiğinde tâli karar fişi düzenlenerek kesinleşmiş karar sureti ile birlikte tâli karar fişi de, gereği için Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca ve mahallî mahkemelerce Genel Müdürlüğümüze evrak gönderilirken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

      Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gereken evrakın DYS ortamında takibi ve karışıklığın önlenmesini teminen, her şahıs için ayrı ayrı üst yazıya bağlanarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10/11/2012 tarihli ve 124/1 sayılı "UYAP Uygulamaları" konulu Genelgesi ve 12/11/2012 tarihli ve 2012/24429/29733 sayılı Genel Yazımız gereğince DYS ortamından gönderilmesi, fizikî olarak gönderilmemesi gerekmektedir.