KURUMSAL BAŞVURU

ADLÎ SİCİL SİSTEMİNE ONLINE ERİŞİM 

     5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkındaki adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabileceği hükme bağlanmıştır.

    Kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik olarak adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapılabilmesi için Web Servis Uygulaması ve e-Devlet Kapısı Kamu Portal olmak üzere iki teknik alt yapı hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır.

1- Web Servis Uygulaması, 

     Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Web servis uygulaması, Adlî Sicil Sistemi ile kamu bilişim sistemleri arasında online veri alışverişine imkan sağlamaktadır.

     Web servis uygulaması, merkezî bilişim sitemine sahip olan ve yılda 1.000 adetten daha fazla sayıda adlî sicil sorgulaması yapan büyük ölçekteki kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler için tasarlanmıştır.

     Web servis uygulamasından yararlanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıda belirtilen Web Servis Protokol Taslağı ve ekini iki nüsha hâlinde imzalayarak Genel Müdürlüğümüze resmî yazı ile göndermeleri ve teknik birimlerinin Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

     Gerekli test işlemleri yapıldıktan sonra servis kullanıma açılacak, protokol çerçevesinde hangi kullanıcılarına adlî sicil sorgulama yetkisi verileceği Kurum tarafından belirlenecektir. 

Web Servis Protokol Taslağı
Web Servis Protokolü Eki

2- e-Devlet Kapısı Kamu Portalı, 

      E-Devlet Kapısı Kamu Uygulama Merkezi (Kamu Portal), Türksat A.Ş. tarafından işletilen e-Devlet kapısı uygulamalarından biri olup, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sunan bir yapıdır.

     Kamu portal, merkezî bilişim sitemine sahip olmayan ya da yılda 1.000 adetten daha az sayıda adlî sicil sorgulaması yapan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilâtları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler için tasarlanmıştır.

      E-Devlet kapısı kamu portalını kullanacak kurumların öncelikle aşağıda belirtilen Kamu Portal Protokol Taslağı ve ekini iki nüsha hâlinde imzalayarak Genel Müdürlüğümüze resmî yazı ile göndermeleri ve adlî sicil sorgulama hizmetini üst seviyede (admin) yetki ile kullanacak(en fazla iki) personelinin adı, soyadı, kurum sicil no ve T.C. vatandaşlık kimlik numaralarını bildirmesi gerekmektedir.

      e-Devlet kapısı kamu portalı üzerinden sunulan adlî sicil sorgulama hizmetine, güvenlik standartları gereğince yalnızca elektronik imza ile giriş yapılabilmektedir. Bu nedenle, Kamu portalından yararlanmak isteyen kamu kurumlarının adlî sicil sorgulaması yapacak kurum personelinin sisteme giriş yapması için gerekli elektronik imzayı öncelikle temin etmesi gerekmektedir. 

      E-Devlet kapısı kamu portalını kullanacak kurumların adlî sicil sorgulama hizmetini üst seviyede (admin) yetki ile kullanacak personelinin yetki tanımlaması Genel Müdürlüğümüz tarafından, diğer personelin yetki tanımlaması ise Kurumun az önce bahsi geçen üst seviyede yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Bu sayede görev değişikliği, izin, rapor vb. mazeretler nedeniyle adlî sicil sorgulama hizmetinin aksamasının ve kurumlar arası yazışma yapılması nedeniyle oluşacak bürokrasi ve kırtasiyenin önüne geçilmesi beklenilmektedir.

e-Devlet Kapısı Kamu Portal Protokolü Taslağı 
Taahhütname Örneği

ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİ RESMİ YAZI İLE TALEP EDİLMESİ

     -Adlî sicil kaydı talep edilenlerin kimliklerini gösterir belge örneğinin talep yazısına eklenmesi, 
     -Kaydın hangi nedenle ve nerede kullanılmak üzere istenildiğinin açıklıkla belirtilmesi,
     -Taleplerin kuruluşa en yakın yerdeki bölge bilgi işlem merkezinden karşılanması,
     -Elli ve daha fazla kişiyi kapsayan adlî sicil kayıtlarının mutlaka uygun şekilde formatlanmış disket veya CD nin talep yazısına eklenilerek istenilmesi,

     gerekmektedir.Bu şartları taşımayan talepler karşılanmamaktadır.

Disket / Cd ile bilgi talep formunu görmek için tıklayınız.