GÖREVLER

 

2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü:

Madde 12 – Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)  Adli Sicili tutmak,

b) Bakanlığın  görev  ve yetkisine  giren   konularla  ilgili  istatistik   bilgilerin  belirlenmesi,  toplanması, sınıflandırılması  ve   değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c)  Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine  getirilmesi  için  bilgi  işlem sistemini   kurmak ve  geliştirmek,

d)  Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa  tekliflerde  bulunmak, tüzük  tasarıları  ve   yönetmelikleri  hazırlamak  ve  yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

e)  Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.